WESZŁY W ŻYCIE ZMIANY USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO ORAZ USTAWY O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

W dniu 16 sierpnia br. weszły w życie nowe przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 06 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1159).

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

1) nieruchomości rolnych:

a) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50 i 585),

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,

c) będących drogami wewnętrznymi;

2) nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

Powyższa zmiana uwzględnia zgłaszane postulaty dotyczące wyłączenia spod stosowania ustawy nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi. Brak takiego wyłączenia utrudniał zbywanie udziałów we współwłasności nieruchomości rolnych, które są drogami wewnętrznymi. Obecne przepisy ułatwią obrót udziałami we współwłasności nieruchomości, które stanowią drogę wewnętrzną – dojazdową do nieruchomości zabudowanych.

Dodany w art. 4 ustęp 6 o brzmieniu: “Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej.” – ogranicza możliwość stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych jej uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, w przypadku gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy, lub nabycie następuje w wyniku dziedziczenia ustawowego albo w przypadku nabycia akcji lub udziałów przez rolnika indywidualnego w wyniku dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece uchylono w art. 68 ustęp 2a przewidujący, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki.