ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 2016 roku – I ACa 1103/15

Powództwo wytaczane na podstawie art. 10 u.k.w.h. nie jest szczególnym rodzajem powództwa o ustalenie, lecz powództwem służącym zaspokojeniu roszczenia rzeczowego, przy pomocy którego powód domaga się nie tylko ustalenia prawa lub stosunku prawnego, ale także wydania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli osoby błędnie wpisanej do księgi wieczystej.