SPRZEDAŻ PRAWA DO KAMIENICY WYŁĄCZNIE W FORMIE AKTU NOTARIALNGO

W dniu 17 września br. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) między innymi w zakresie zbywania praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz z 1985 r. Nr 22, poz. 99). Zgodnie z art. 111a znowelizowanej ustawy Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży praw i roszczeń określonych w tzw. dekrecie warszawskim. Przeniesienie tych praw i roszczeń na nowego nabywcę wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Prawo pierwokupu wykonuje Prezydent m.st. Warszawy.