Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, tj. czynności notarialnych. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Notariusz sporządza akty notarialne, w tym między innymi:

 • umowy sprzedaży/darowizny/zamiany nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy zniesienia współwłasności (współużytkowania wieczystego, wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przedłużenia terminu wieczystego użytkowania,
 • umowy i oświadczenia o ustanowieniu służebności, hipoteki, użytkowania,
 • oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy dożywocia oraz umowy renty,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • umowy zbycia spadku,
 • testamenty,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • projekty protokołu dziedziczenia,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • umowy i akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz ich zmiany,
 • oświadczenia o ustanowieniu fundacji.

Kancelaria sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Biuro notarialne podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

Sporządza poświadczenia tj. notariusz poświadcza:

 • własnoręczność podpisu,
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • datę okazania dokumentu (tzw. data pewna),
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Doręcza oświadczenia.

Spisuje protokoły w szczególności zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników spółek osobowych lub walnych zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, a także spisuje protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły niestawiennictwa strony drugiej.

Sporządza protesty weksli i czeków.

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej; jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy spółki) lub szczególne okoliczności (np. klient z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii) czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Czynności notarialne polegające na sporządzaniu: odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonujemy bez konieczności wcześniejszego rezerwowania terminu.

Pozostałe czynności notarialne wymagają wcześniejszego dostarczenia dokumentów oraz uzgodnienia terminu z notariuszem.

W celu dokonania czynności notarialnych prosimy o kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Sprawa każdego Klienta jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W związku z tym w celu uzyskania informacji o dokumentach jakie są niezbędne do dokonania czynności należy skontaktować się z Kancelarią.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *