Wypisy notarialne Piaseczno

Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz sporządza wypisy aktu notarialnego. Wypis ma moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron wypis…

Protokoły notarialne Piaseczno

Notariusz spisuje protokoły w formie aktu notarialnego. Protokół notarialny sporządzony zgodnie z przepisami jest dokumentem urzędowym; ma on stanowić dowód prawdziwości okoliczności w nim stwierdzonych. Notariusz obiektywnie dokumentuje przebieg zjawisk, których jest świadkiem. Spisywanie protokołów jest jedną z czynności notarialnych, określoną…

Poświadczenia notarialne Piaseczno

Rodzaje poświadczeń notarialnych Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Każde poświadczenie notarialne zawiera datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia (Piaseczno), na żądanie –…