Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, tj. czynności notarialnych. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne, w tym między innymi:
– umowy sprzedaży/darowizny/zamiany nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– umowy o dział spadku,
– umowy zniesienia współwłasności (współużytkowania wieczystego, wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
– umowy o podział majątku wspólnego,
– umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przedłużenia terminu wieczystego użytkowania,
– umowy i oświadczenia o ustanowieniu służebności, hipoteki, użytkowania,
– oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
– umowy deweloperskie,
– umowy przedwstępne,
– umowy dożywocia oraz umowy renty,
– umowy majątkowe małżeńskie,
– umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
– umowy zbycia spadku,
– testamenty,
– oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
– projekty protokołu dziedziczenia,
– pełnomocnictwa,
– oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
– umowy i akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz ich zmiany,
– oświadczenia o ustanowieniu fundacji,

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

sporządza poświadczenia tj. notariusz poświadcza:

– własnoręczność podpisu,

– zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

– datę okazania dokumentu (tzw. data pewna),

– pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

doręcza oświadczenia,

spisuje protokoły w szczególności zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników spółek osobowych lub walnych zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, a także spisuje protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokoły niestawiennictwa strony drugiej,

sporządza protesty weksli i czeków,

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej; jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy spółki) lub szczególne okoliczności (np. klient z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii) czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Czynności notarialne polegające na sporządzaniu: odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonujemy bez konieczności wcześniejszego rezerwowania terminu.

Pozostałe czynności notarialne wymagają wcześniejszego dostarczenia dokumentów oraz uzgodnienia terminu z notariuszem.

W celu dokonania czynności notarialnych prosimy o kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Sprawa każdego Klienta jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W związku z tym w celu uzyskania informacji o dokumentach jakie są niezbędne do dokonania czynności należy skontaktować się z Kancelarią.