RODZAJE POŚWIADCZEŃ NOTARIALNYCH

Notariusz poświadcza:

  1. własnoręczność podpisu;
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  3. datę okazania dokumentu;
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Każde poświadczenie zawiera datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Podpisy na poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która go złożyła, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Osoba niepiśmienna lub niemogąca pisać składa na dokumencie tuszowy odcisk palca w obecności notariusza.
Przed notariuszem można również złożyć wzór podpisu.

Poświadczenie daty (tzw. data pewna)

Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu.

Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Notariusz w razie stawiennictwa osoby w kancelarii albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią poświadcza pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

JAKIE CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ POŚWIADCZENIA PODPISU U NOTARIUSZA?

Poświadczenia własnoręczności podpisu wymagają m.in.:
•    zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
•    umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (przeniesienie praw do działki),
•    zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania (jeżeli w skład przedsiębiorstwa nie wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
•    pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku przed sądem,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
•    oświadczenie o zrzeczeniu się służebności osobistej, w celu wykreślenia prawa z księgi wieczystej.

OPŁATY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej maksymalna stawka wynosi:
1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
b) w innym celu – 30 zł;
5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Do kosztów należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%.