Wypisy

Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz sporządza wypisy aktu notarialnego. Wypis ma moc prawną oryginału.

Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

W nagłówku wypisu aktu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Wypis powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie należy zamieszczać w wypisie. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Opłaty

Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego notariusz pobiera 6 zł plus podatek VAT wg stawki 23% za każdą rozpoczętą stronę.