Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi:

1) do 3.000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

 

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

1) przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

2) przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;

5) przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

6) przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;

7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;

8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości,

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

15a) umowę deweloperską,

16) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

18) umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,

19) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

– notariusz pobiera wynagrodzenie wynoszące połowę maksymalnej stawki.

 

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

2) losowanie nagrody,

3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

– notariusz pobiera wynagrodzenie wynoszące 1/4 maksymalnej stawki.

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

– notariusz pobiera wynagrodzenie wynoszące 1/10 maksymalnej stawki.

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 600 zł;

2) umowę majątkową małżeńską – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 400 zł;

3) testament – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 50 zł;

4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 150 zł;

4a) testament zawierający zapis windykacyjny – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 200 zł;

5) odwołanie testamentu – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 30 zł;

6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 60 zł;

7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 80 zł;

8) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 100 zł;

9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 50 zł.

 

Za sporządzenie:

1) protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 750 zł;

2) protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 1.100 zł;

3) protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 500 zł;

4) protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 300 zł;

5) protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł,

jednakże za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

 

Za sporządzenie:

1) protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 100 zł;

2) protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;

3) innego protokołu – notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 200 zł.

 

Za sporządzenie:

– aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,

– uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 50 zł.

Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 100 zł.

Za sporządzenie protokołu dziedziczenia notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 100 zł.

Za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 2b i 2c oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 400 zł.

Za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 100 zł.

Za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 50 zł.

Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 50 zł.

Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu notariusz pobiera wynagrodzenie w wysokości 30 zł.

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka jaką pobiera notariusz wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

 

Maksymalna stawka jaką pobiera notariusz wynosi:

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

  1. a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  2. b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

  1. a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  2. b) w innym celu – 30 zł;

5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka jaką pobiera notariusz wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

1) do 1.000 zł włącznie – 5 zł;

2) powyżej 1.000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1.000 zł, nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1.

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej powyżej maksymalna stawka jaką pobiera notariusz wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

1) w porze dziennej – 50 zł,

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.