Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Notariusz jako płatnik oblicza i pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz podatek od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie; umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności; umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Notariusz sporządzający akt notarialny zawierający przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmujący czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta składa wniosek o wpis do księgi wieczystej i pobiera od wnioskodawców opłatę sądową zaznaczając w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

Sposoby płatności za czynności notarialne:

  • gotówką w Kancelarii po dokonaniu czynności notarialnej,
  • przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *