Rodzaje poświadczeń notarialnych

Notariusz poświadcza:

  1. własnoręczność podpisu;
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  3. datę okazania dokumentu;
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Każde poświadczenie notarialne zawiera datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia (Piaseczno), na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Podpisy na poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która go złożyła, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Osoba niepiśmienna lub niemogąca pisać składa na dokumencie tuszowy odcisk palca w obecności notariusza.
Przed notariuszem można również złożyć wzór podpisu.

Poświadczenie daty (tzw. data pewna)

Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu.

Pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Notariusz w razie stawiennictwa osoby w kancelarii albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią poświadcza pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Jakie czynności wymagają poświadczenia podpisu u notariusza

Poświadczenia własnoręczności podpisu wymagają m.in.:

  • zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • umowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (przeniesienie praw do działki),
  • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania (jeżeli w skład przedsiębiorstwa nie wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku przed sądem,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się służebności osobistej, w celu wykreślenia prawa z księgi wieczystej.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *